Instrumentário

Trstenke, Eslovénia
Xalam ou ngoni
Nikken nelis